Algemene voorwaarden

Artikel 1- Algemeen

1.1 Opdrachtnemer: Webss, handelt in naam van LGMG B.V. zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 51786796.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden geeft.
1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden die de opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals deze vermeld staan in de opdrachtbevestiging.
1.4 Algemene voorwaarden: voorwaarden waaronder werkzaamheden worden verricht door opdrachtnemer (hierna AV)

 

Artikel 2- Toepasselijkheid


2.1 Deze AV maken deel uit van alle werkzaamheden en zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en overige handelingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. De AV van opdrachtnemer prevaleren boven afwijkende voorwaarden van opdrachtgever.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de AV slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen, deel uitmakend van deze AV of van de overeenkomst, nietig zouden zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze AV of de overeenkomst voor het overige deel volledig van toepassing en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.


Artikel 3- Aanbiedingen, offertes en voorbeelden

3.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offertes van opdrachtnemer zijn geldig gedurende de termijn die in de offerte wordt aangegeven. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.6 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft opdrachtnemer het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.8 Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan worden deze puur als aanduiding verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product met dit voorbeeld zal overeenstemmen.

Artikel 4- Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er hiervoor een geldende onderhoudsovereenkomst tussen partijen bestaat.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 Opdrachtnemer verzorgt de website hosting voor opdrachtgever, echter zal zij dit altijd laten uitvoeren via een derde partij. Opdrachtnemer is dan ook niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen echter overeenkomen dat opdrachtnemer de back-up voor opdrachtgever bewaart en indien nodig terug zet. Indien dit niet is overeengekomen rekent opdrachtnemer voor het terug laten zetten van een back-up kosten door aan opdrachtgever.

Artikel 5- Verplichtingen van opdrachtgever

5.1 Op opdrachtgever rust de verplichting tot tijdige en juiste aanlevering van alle informatie en materiaal aan opdrachtnemer. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
5.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle juridische claims met betrekking tot de door opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
5.3 Zonder toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever verboden de door opdrachtnemer verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
5.4 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van opdrachtgever.
5.5 Opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, c.q. niet of slechts beperkt te leveren, indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens opdrachtnemer niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 6- Verplichtingen van opdrachtnemer

6.1 Opdrachtnemer is verplicht de opdracht die haar is verstrekt naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
6.2 Het is opdrachtnemer niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die opdrachtnemer noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
6.3 Opdrachtnemer spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 7- Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hier voor het intreden van de wijziging of aanvulling over inlichten. Ook een vast afgesproken honorarium is vatbaar voor de hiervoor genoemde financiële consequenties.
7.3 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.

7.4 Indien opdrachtnemer, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 8 - Contractduur, uitvoeringstermijn

8.1 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor één (1) jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
8.2 De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de ondertekende overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontvangen of na telefonische bevestiging door de opdrachtgever.
8.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voldaan, zijn geen fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.4 De overeenkomst kan door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, dan nadat opdrachtgever, na ommekomst van de overeengekomen termijn, opdrachtnemer een redelijke termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en opdrachtnemer ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.
8.5 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

9.1 Beide partijen gaan de overeenkomst aan voor de duur van één (1) jaar, waarbij opzegging uitsluitend mogelijk is na verstrijking van deze periode.
9.2 Indien 1 van de partijen de in 8.1 genoemde overeenkomst wil opzeggen, dient de opzegging uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. De overeenkomst zal dan van rechtswege eindigen als de contractduur is verlopen.
9.3 Wordt de overeenkomst niet opgezegd volgens lid 9.2, zal deze stilzwijgend worden verlengd voor de duur van één (1) jaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Op iedere verlenging volgt opnieuw een stilzwijgende verlenging voor de duur van één (1) jaar.
9.4 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hier van te voren van op de hoogte stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de opschorting of na de ontbinding bestaan.
9.5 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.7 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.
9.8 Indien de opdracht, om welke reden dan ook voortijdig wordt beëindigd, vervalt voor opdrachtgever het recht de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

 

Artikel 10 - Honorarium

10.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
10.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
10.3 Alle prijzen die op de website staan vermeld, zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
10.4 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
10.5 Bij de tot stand gekomen overeenkomst worden eenmalige aanmaakkosten gerekend, welke bestaan uit installatiekosten en kosten voor de hosting.
10.6 Opdrachtnemer is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.  Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever dient hierbij rekening te houden met een opzegtermijn van 1 (één) maand.
10.7 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Deze zullen nimmer tot overeenkomsten leiden en voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 11 - Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum en voor implementatie van de ontwikkelde internetoplossing, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
11.2 Indien de in 11.1 genoemde betaling uitblijft, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer zal opdrachtgever een herinnering sturen waarin nogmaals om betaling zal worden verzocht. Indien na deze herinnering géén betaling plaats vindt, is opdrachtnemer gerechtigd de ontwikkelde internetoplossing (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Voorts is opdrachtnemer gerechtigd de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
11.3 Het factureren van periodiek terugkerende kosten gebeurt jaarlijks vooraf, tenzij anders overeengekomen.
11.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.5 Opdrachtnemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 12 - Incasso

12.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 35,00.

12.2 Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
12.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van opdrachtgever, alsmede de wettelijke rente over deze gemaakte incassokosten en alle overige uit het verzuim voortvloeiende schade.


Artikel 13 - Intellectueel eigendom

13.1 Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, in de ruimste zin des woords, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, gebruikte licenties, scripts, (digitale) bestanden, templates, enz., blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan opdrachtnemer of diens licentiegevers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
13.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de eigendom van het geleverde product na een periode van één (1) jaar overgaat op opdrachtgever.
13.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
13. Het is opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien opdrachtnemer door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
13.5 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht en verhuizing van een website doet hier niets aan af.
13.6 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart opdrachtnemer van elke aanspraak.
13.7 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.8 Het onderzoek doen naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden behoort nimmer tot de opdracht, tenzij anders overeengekomen. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
13.9 Indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst jegens opdrachtnemer niet nakomt is opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14 - Hosting

14.1 Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website, zal intern plaats vinden. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar en wordt automatisch door opdrachtnemer verlengd met eenzelfde periode. Bij tijdige opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever zal deze worden beëindigd.
14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d. Tevens is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor storingen van de servers bij de partij die de hosting verzorgt.

14.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor: 
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming); 
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen; 
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
g. het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (online verbinding met opdrachtnemer blijven lopen binnen opdrachtnemer of het Internet;
h. het verspreiden van computervirussen.

Artikel 15 - Domeinnamen

15.1 Indien is overeengekomen dat opdrachtnemer voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
15.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Opdrachtnemer vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
15.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van opdrachtnemer, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
15.4.Domeinnamen worden geregistreerd op naam van opdrachtgever en opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam opdrachtnemer geen bemiddeling heeft verleend.
15.5 De minimum duur van de overeenkomst met betrekking tot domeinnamen is één (1) jaar, met de optie tot verlenging voor eenzelfde periode.

Artikel 16 - Promotie

16.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht tot plaatsing van het logo van en/of tekstlink welke verwijst naar opdrachtnemer op de website van opdrachtgever. 
16.2 Opdrachtnemer mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 17 - Acties

17.1 Op onze website communiceren wij regelmatig diverse acties. Voor alle acties geldt dat ze niet met elkaar combineerbaar zijn en dat ze alleen gelden tijdens de actieperiode. Zowel begin als einddatum zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de website.
17.2 Op alle acties zijn deze Algemene Voorwaarden in combinatie met de bijbehorende Actievoorwaarden van toepassing. Deze Actievoorwaarden zullen gedurende de gehele actieperiode vermeldt worden op de website en als pdf-bestand worden aangeboden.
17.3 Indien een actie wordt aangeboden via een andere aanbieder of in combinatie met een andere aanbieder, dan gelden de Actievoorwaarden, zoals vastgesteld door deze andere aanbieder.
17.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten en te beëindigen. Indien opdrachtnemer gebruik wenst te maken van dit recht, zal hier melding van worden gemaakt op de website.
17.5 Indien er sprake is van een kortingsactie en het blijkt dat er ten onrechte gebruik is gemaakt van de korting, is opdrachtnemer gerechtigd de ten onrechte verleende korting terug te vorderen.

17.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten en voor eventuele fouten in de procedure van de actie.
17.7 Klachten over acties kunnen kenbaar gemaakt worden per e-mail bij de afdeling klantbeheer van Webss via klantenservice@webss.eu onder vermelding van de desbetreffende actie als onderwerp.
17.8 Door gebruik te maken van een actie verklaart opdrachtgever akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en de bijbehorende Actievoorwaarden en dient opdrachtgever zich hieraan te houden.
17.9 Op alle acties is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 18 - Klachten

18.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen zeven (7) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden aangetekend te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Indien opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen schriftelijk contact opneemt met opdrachtnemer, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van opdrachtnemer.
18.2 Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
18.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19.
18.4 Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

19.1 Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, blijft deze aansprakelijkheid, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt gedekt, beperkt tot het bedrag welke door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
19.2 Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
19.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
19.4 Behoudens opzet of grove schuld is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en alle overige vormen van indirecte schade in de ruimste zin des woords. Ook schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
19.5 Buiten de in artikel 19.2 genoemde toerekenbare tekortkoming in de nakoming rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 19.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
19.6 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
19.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van zes (6) maanden na voltooiing van de opdracht door opdrachtnemer.

19.8 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.
19.9 Na voltooiing van de opdracht hebben noch opdrachtgever als opdrachtnemer jegens elkaar de verplichting de gebruikte materialen te kopiëren en bewaren, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor opgetreden schade die niet was opgetreden bij het bestaan van deze kopieën. Deze verantwoordelijkheid rust dus op opdrachtgever.

 

Artikel 20 - Overmacht

20.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
20.2  In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding en zonder rechterlijke tussenkomst.
20.3 Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
20.4 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

Artikel 21 - Vrijwaring

21.1 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.
21.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
21.3 Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 23 - Geheimhouding

23.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
23.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

23.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 24 - Geschillen

24.1 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te rechtbank Rotterdam.
24.2  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 - Toepasselijk recht

25.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
25.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

Artikel 26 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden

26.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
26.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
26.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden weigert accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
26.4 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
26.5 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

versie augustus 2016

Contact

Contactformulier

010-2908155

ma t/m vr 09:00 - 17:00

klantenservice@webss.nl

© Webss, Rotterdam. Alle rechten voorbehouden.